English Version
   

ธนาคารในประเทศไทย

รายชื่อธนาคารทั้งหมด
 
   
 
| | | | |
|
| |

ธนาคารธนชาต

 
 
 ธนาคารในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ  
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี  
ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารไทยพาณิชย์  
ธนาคารธนชาต 
ธนาคารนครหลวงไทย 
ธนาคารยูโอบี 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ  
ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)  
ธนาคารเอชเอสบีซี 
ธนาคารไทยเครดิต  
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์  
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. 
ประวัติความเป็นมา
            ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และได้เปิดให้บริการด้านการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจหลัก
 
วิสัยทัศน์
            การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจากความร่วมมือของทุกบริษัทภายในกลุ่ม และสามารถตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน

พันธกิจ
พันธกิจต่อลูกค้า            
            มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม

พันธกิจต่อคู่แข่งขัน
            เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใส และจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน

พันธกิจต่อคู่ค้า
            สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อพนักงาน
            มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกบริษัทในกลุ่มให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมือาชีพในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และบริษัท อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
            ให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านผลประกอบการและการบริหารความเสี่ยงใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อสังคม
            ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
สำนักงานใหญ่
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Bank Public Company Limited.

900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2655-9000 โทรสาร : 0-2655-9001  
เว็บไซต์ : http://www.thanachartbank.co.th
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
 
 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com 
 
eXTReMe Tracker
powered by PRBbutton